Uncategorized

Uppdaterad information med anledning av pandemilagen

Den 8 januari började den nya pandemilagen att gälla och med den tillkom även en föreskrift som innebär att varje person ska ha 10 kvm av lokalens yta till sitt förfogande.  Föreskriften gäller uttryckligen i gym, butiker och sportanläggningar och Dansen har sedan dess sökt svar på om dansskoleverksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar omfattas.

Vi på Dansen har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och en rad branschkollegor de senaste veckorna för att få klarhet i frågan om huruvida barn- och ungdomsverksamheter enbart omfattas av de allmänna råden eller om vi även omfattas av den nya föreskriften som gör gällande att varje person som vistas i vissa lokaler ska kunna disponera 10kvm av den tillgängliga ytan.

Dessvärre har såväl vi som våra branschkollegor ännu inte fått något tydligt besked i frågan. Vi är naturligtvis angelägna om att göra rätt för oss och kan därför i skrivande stund (2021-01-18) inte lämna något besked om vårterminens kurser förrän vi fått ett klargörande från Länsstyrelsen, vilka kontrollerar att besluten efterlevs.

Om Länsstyrelsen kommer fram till att vi omfattas av föreskriften kommer vi att behöva göra förändringar i våra grupper och om det återkommer vi så snart vi får besked. I händelse av detta kommer vi även behöva senarelägga terminsstarten.

Vi uppdaterar på hemsidan och via mejl till befintliga kunder så snart vi vet mer.